Miért jó a LEADER?

A LEADER egy olyan sikeres Európai Uniós fejlesztési program, mely hatékony választ tud adni a vidéket érintő legfontosabb problémákra. Egy olyan lehetőség, melynek középpontjában a helyi közösség áll. Lényegét, a CEEWEB által 2005-ben készített „LEADER – Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében” c. tanulmány foglalja össze talán a legjobban.

„(…) Mi is a LEADER? A LEADER egy francia mozaikszó: Liasion Entre Actions pour le Development de l'Economie Rurale, melynek jelentése: Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében. Az ún. közösségi kezdeményezések célja az, hogy új elképzeléseket és módszereket kísérletezzen ki olyan kulcsfontosságú témákban, melyek a legtöbb EU tagállamot érintik. A közösségi kezdeményezések eredményei pedig gazdagíthatják a szakpolitikákat, beépülve hatékonyabbá tehetik az addigi intézkedéseket. Az 1991-ben indult program eredeti célja az EU-15-ben az volt, hogy megálljt parancsoljon az egyre jobban elszegényedő és elöregedő vidéki térségek további leszakadásának. Azóta több mint 1200 európai kistérségben valósultak meg alulról jövő, vidékfejlesztési projektek a LEADER segítségével. Röviden összefoglalva a LEADER program a helyi szinten működő aktív társulások, együttműködések által kialakított és végrehajtott integrált terveket támogatja. A program célja, hogy segítse és támogassa a helyieket abban, hogy a környezetükben rejlő lehetőségeket felfedezzék, és azokat fenntartható módon kihasználják. A program keretein belül integrált, magas színvonalú, eredeti vidékfejlesztési stratégiák születnek.
A program újszerűsége abban áll, hogy a térség fejlesztési stratégiáját az önkormányzatokból, a térség vállalkozóiból és civil szerveződéseiből megalakult Helyi Vidékfejlesztési Munkacsoport (HVM), a helyiek aktív bevonásával állítja össze. Az elkészült stratégia alapján a döntéshozó egy keret-összeget határoz meg a munkacsoport számára, melyet helyi pályáztatás útján kell a végső kedvezményezettek számára biztosítani, az elfogadott program megvalósítása érdekében.

Mi a LEADER lényege?

A legfontosabb kulcsszó, hogy alulról jövő (buttom-up) kezdeményezéseket támogat a program. Ennek az az előnye, hogy a projektek a helyi lakosok tudásán és helyismeretén alapulnak, ebből következően az ő igényeiknek és a táj adottságainak megfelelő ötletek valósulhatnak meg. A másik fontos kulcsszó az összefogás. A LEADER a kistérségben élő emberek kreativitására, leleményességére, ötletességére alapoz, és ösztönzi a helyi civil szervezetek, intézmények valamint vállalkozások összefogását és együttes munkájukat a térség fejlesztése érdekében. A továbbiakban a LEADER hét alappillérét ismertetjük, melyek a LEADER-filozófia alapját és a módszer sikerének titkát is jelentik:

A LEADER hét alappillére
1. Terület-alapú megközelítés
2. Háromoldalú partnerség (civil, vállalkozói és önkormányzati szféra)
3. Az alulról építkező megközelítés
4. Integrált, ágazatközi megközelítés
5. Innováció
6. Hálózatépítés és együttműködés
7. Helyi irányítási és finanszírozási rendszerek

1. A terület-alapú megközelítés A LEADER-térség olyan terület, amelynek lakói a „helyi identitást” - otthon-érzetet - közösen élik meg, szívükön viselik településük sorsát, érzelmileg kötődnek a tájhoz és azzal összhangban igyekeznek a fejlesztéseket megvalósítani. Ahhoz, hogy a fejlesztés hosszú távon élet-képes legyen (megfelelő emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrások álljanak rendelkezésre), a területnek összefüggőnek és megfelelő méretűnek kell lennie. A területalapú megközelítés révén azok az emberek dolgoznak együtt, akik közös otthonuknak érzik az adott térséget, és ez az érzés biztosítja a motivációt, mely lendületben tartja a projekteket.

2. Az alulról építkező megközelítés A helyiek részt vesznek a döntéshozatalban a térséget érintő fejlesztési programok kidolgozása és megvalósítása terén. A helyi szereplők közvetlenül bekapcsolódnak a saját mindennapi életüket meghatározó fejlesztési folyamatokba. Az alulról építkező tervezéssel és megvalósítással bizonyítottan együtt jár az erőforrások felhasználásának fokozott hatékonysága.

3. Sajátos irányítási és finanszírozási módszerek A jól összeállított, helyi vidékfejlesztési munkacsoportokban az üzleti élet és a civil társadalom képviselőinek ugyanannyi szavazati joguk van, mint a közszférának. A finanszírozásban a helyi bankok és hitelintézmények is részt vesznek. Az irányítási és finanszírozási módszerek lényege, hogy kiegyenlítsék a megszilárdult hatalmi pozíciókat, és erősítsék a kiegyensúlyozott hatalomelosztást.

4. Háromoldalú partnerség szinergia, együttműködés, partnerség Non-profit szektor A fejlesztésben megvalósuló partnerség azt jelenti, hogy a közszféra, az üzleti élet és a civil társadalom között önkéntes, kölcsönösen gyümölcsöző, innovatív kapcsolatok vannak, és ezek révén együtt dolgoznak a közös társadalmi célkitűzések megvalósítása érdekében.

5. A tevékenységek újító jellege Az újító jellegre, az új tevékenységekre azért van szükség, mert a vidéki emberek ma már nem tudnak pusztán a mezőgazdaságból megélni, ezért létkérdés, hogy a mezőgazdaság mellett új vagy legalább kiegészítő megélhetési lehetőségeket találjanak. Fontos, hogy az innovatív tevékenység helyi erőforrásokon alapuljon, eredeti ötlet legyen és illeszkedjék a térség jellegéhez. Az újításra azért is van szükség, mert vidéken is adódhatnak olyan problémás élethelyzetek, amelyeket a városokra, agglomerációkra kidolgozott eljárásokkal nem lehet kezelni, megoldani.

6. A tevékenységek közötti kapcsolatok – integrált, ágazatközi megközelítés A LEADER ágazatközi megközelítése a vidéki gazdaság fejlesztésére irányuló tevékenységek közötti kapcsolatot jelenti. Ahhoz, hogy sikeresen összekapcsoljuk a különböző ágazatokat, legalább két feltételnek kell teljesülnie, az erős szándékon, elhatározáson túl: – helyi szinten: az integrált megközelítést értő irányítás – nemzeti szinten: a különböző ágazatok közötti horizontális, szakmapolitikai egybehangolás.

7. Hálózatépítés, térségek közötti és nemzetközi együttműködés A LEADER csoportok közötti hálózatépítés célja, hogy a helyben szerzett tapasztalatokat és ered-eredményeket terjessze, így segítve a többi vidékfejlesztési munkacsoportot. A jól működő hálózatok révén a csoportok ötleteket meríthetnek egymás programjaiból, és a munkamódszereket illetően is jelentős segítséget kaphatnak egymástól. A nemzeti hálózatok listáját a kiadvány végén találják. A LEADER csoportok nemcsak egymással, de más hálózatokkal, egyetemekkel, kutatóintézetekkel is együttműködhetnek. A LEADER sikertörténetében nagy szerepet játszanak ezek a többoldalú együttműködési kapcsolatok.

Röviden összefoglalva a LEADER program igen hatékony a vidékfejlesztésben, mert:
- térségi alapú, multiszektorális, integrált stratégián alapul,
- igyekszik a helyi gazdasági potenciál egészét hasznosítani,
- felkarolja az alulról jövő kezdeményezéseket,
- aktivizálja a helyi lakosságot és bevonja a közösséget a fejlesztési folyamatokba,
- élő kapcsolatrendszert és együttműködést alakít ki a vidéki térségek között - tapasztalatcsere céljából,
- támogatja az innovációt,
- megteremti és erősíti a helyi partnerséget.”

Forrás: „LEADER – Közösségi kezdeményezés a vidék gazdasági fejlesztése érdekében” c. tanulmány, szerzők: Krolopp András Marticsek József Petri Márta Szuda Zoltán Francia Rita / CEEWEB 2005. http://www.kornygazd.bme.hu/kutatas/LEADER.pdf